Algemene Voorwaarden Marijn te Kolsté versie 21 mei 2020,

Dank dat je met mij gaat werken. In deze algemene voorwaarden leg ik uit hoe ik in de verschillende omstandigheden met je om wil gaan en wat je van mij mag verwachten.
Voor de leesbaarheid van dit document heb ik gebruik gemaakt van de ‘ik-vorm’.
Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt mijn bedrijf Marijn te Kolsté/Creativiteitslab bedoeld.
Mijn bedrijf is dynamisch, dus ik kan mijn algemene voorwaarden op elk moment wijzigen of aanvullen. De nieuwe voorwaarden zijn geldig vanaf de wijzigingsdatum.

Wat gaan we doen?
Dit hangt af van de actie die je van mij verwacht. Het kan zijn dat je lessen of workshops wilt volgen of dat je een kunstwerk wilt aankopen of een opdracht verlenen. De verschillende mogelijkheden kun je lezen op mijn website.

Strippenkaarten en workshops
Bij het volgen van mijn lessen ga ik uit van jouw doelen en wensen. Samen kijken we wat haalbaar is en stellen zo nodig tussentijds bij. Ik bied je alle hulp en ondersteuning maar jij bent degene die eruit haalt wat erin zit. We kunnen altijd tussentijds evalueren en bijstellen.

Twijfel je over een aankoop?
Bij twijfel over een strippenkaart kun je altijd een proefles nemen. Voor bedrijven die een teambuilding wensen met een verdiepende werking in het team adviseer ik eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Zie ook de informatie op mijn website. Bij twijfel over de aankoop van een kunstwerk kun je bepaalde gevallen het kunstwerk op zicht nemen. Ook bestaat de mogelijkheid om een kunstwerk voor langere tijd te leasen met daarna het recht op koop. Vraag hiernaar of mail mij: info@marijntekolste.nl

Wat zijn de investeringen?
De bedragen staan op mijn website vermeld inclusief BTW. Voor bedrijven geldt: een kennismakingsgesprek is vrijblijvend en daarna maak ik een offerte. Richtprijzen staan op de website.

Blijven de strippenkaarten altijd geldig?
Bij elke strippenkaart staat hoe lang hij geldig is. De strippenkaart voor grootverbruikers kun je 1 x een maand stopzetten voor bijvoorbeeld je vakantie. In de zomer is er een maand geen les vanwege mijn vakantie. De strippenkaart schuift vanzelf een maand op.

Hoe gaan de betalingen?
Strippenkaarten en workshops koop je online in mijn webshop en betaal je met iDEAL. Bedrijven die een losse factuur wensen krijgen een factuur, het bedrag in de webshop is dan ex. BTW. Bedragen voor een kunstwerk zijn op de website hetzelfde voor bedrijf en particulier. Ik stuur dan een factuur op naam, begeleid door een contract waarin het kunstwerk wordt beschreven.

Hoe werkt de garantie?
Bij het volgen van lessen krijg je optimale begeleiding. Tijdens de lessen kun je aangeven waar je iets mist of waar je andere verwachtingen over hebt. Indien mogelijk pas ik het ter plekke aan. In de andere gevallen pas ik het in de vervolgsessies aan.
Voor de aankoop van een kunstwerk krijg je de garantie zoals beschreven in het contract wat bij je aankoop hoort. Bij een teambuilding krijg je na het intakegesprek een offerte waarin beschreven staat wat je kunt verwachten.

Mag ik zelf weten wat ik met een kunstwerk doe?
Het kunstwerk wat je in mijn lessen onder mijn begeleiding hebt gemaakt is jouw eigendom en mag je mee doen wat je wilt. Heb je een kunstwerk van mij gekocht, dan gelden hiervoor de wettelijke regels van de auteurswet. De kennis die je als bedrijf opdoet tijdens een workshop of training is vrij toepasbaar. De vorm waarin de workshop wordt aangeboden is mijn intellectueel eigendom en mag niet zomaar vrij gebruikt worden.

Wat gebeurt er als je een ticket voor een workshop of strippenkaart hebt gekocht en je kunt er niet bij zijn?
Laat mij weten per mail welke data je verhinderd bent. Indien mogelijk bied ik een vervangende workshop aan. Mail naar: info@marijntekolste.nl. Je krijgt geen geld terug.

Wat gebeurt er bij overmacht.
In geval van overmacht waarbij ik niet aan mijn verplichtingen kan voldoen, worden de verplichtingen op een later moment nagekomen. Na 90 dagen gaan we indien gewenst om de tafel zitten en kijken naar een passende oplossing.

Mijn website van www.marijntekolste.nl  is gericht op kunst en het ontwikkelen van creativiteit. Ik stel de inhoud met grote zorg samen en streef naar volledigheid en nauwkeurigheid. Ik kan echter geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft.

Hoewel ik ernaar streef dat de website continu toegankelijk is, kan ik geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het feit dat de website voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. De website kan ook tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

Wat als je ontevreden bent en je mij aansprakelijk wilt stellen?
Voordat je mij aansprakelijk wilt stellen, of in het geval dat je ontevreden bent, ontvang ik graag eerst een schriftelijk bericht (ingebrekestelling). Dit kan ook per mail. In dit bericht geef je de redenen aan waarom je ontevreden bent of waarvoor je mij aansprakelijk wilt stellen. Ook geef je mij een redelijke termijn om te reageren, of eventuele fouten te herstellen.
Als ik aansprakelijk ben voor schade die ontstaat door het niet nakomen van
mijn verplichtingen uit onze overeenkomst of op een andere manier, dan is de
aansprakelijkheid altijd beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de overeenkomst bedongen prijs, exclusief btw.
In het geval dat ik verzekerd ben, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag van de uitkering van mijn verzekering in het betreffende geval.
Indirecte of gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten. De beperking van mijn aansprakelijkheid geldt niet als mijn aansprakelijkheid voortvloeit
uit opzet of bewuste roekeloosheid door mij.

Voor het gebruik van het atelier en het materiaal met gereedschap geldt dat je je aan het huishoudelijk reglement dient te houden i.v.m. jouw eigen en mijn veiligheid tijdens het werk. Daarnaast dien je mijn aanwijzingen over gebruik van gereedschap op te volgen. Mijn elektrisch gereedschap mag niet gebruikt worden in het atelier, ivm de wettelijke aansprakelijkheid.

Corona
Door de veranderde omstandigheden moeten wij ons aan de regels van het RIVM houden. Dit vergt enige aanpassing en zorgvuldigheid van jou en van mij. In het Corona document (vindbaar in de Footer) staan de omgangsregels uiteengezet.

Stel, we hebben toch een conflict, hoe lossen we dit op?
Dit zou ik erg vervelend vinden. We zoeken eerst samen naar een oplossing. Alleen als dit niet lukt gaan we hulp zoeken bij een mediator, of misschien zelfs naar de rechter. In alle gevallen hoop ik dat we eerst samen om de tafel gaan zitten. Nederlands recht is van toepassing. Ik zou het fijn vinden als je mij eerst even zou willen bellen of mailen. Ik neem klachten heel serieus. 06 4499 3959 of marijntekolste@gmail.com

Het zou onverwacht kunnen zijn dat ik de lopende lessen niet kan geven, deze worden dan geannuleerd. Deelnemers worden persoonlijk op de hoogte gesteld.

Materiaal is niet inbegrepen bij de lessen, tenzij vooraf afgesproken. Materiaalgebruik is niet inbegrepen in de lessen en moet apart naar gebruik afgerekend worden evenals bakkosten en andere materialen.

De betaling van materiaal gaat met een materiaalkaart. Deze kun je aanschaffen in de webshop. Deze materiaalkaart wordt door mij in het atelier in een map bewaard en per les worden de materialen hierop afgetekend.

Handgereedschap mag gebruikt worden om uit te proberen, maar bij langdurig gebruik wordt de leerling geacht zelf een basis set aan te schaffen. Zeker nu in tijden van Corona wordt dringend geadviseerd om eigen gereedschap aan te schaffen. Dit gereedschap kan niet in het atelier opgeslagen worden. Dit dien je bij elke les mee te nemen. Materialen, kleding of schoeisel wordt door de docent geadviseerd. (richtlijnen hiervoor staan ook in het huishoudelijk regelement)

Wettelijke aansprakelijkheid
. De leerling volgt de lessen voor eigen verantwoordelijkheid. In het huishoudelijk regelement staan de regels hoe we veilig met het werk omgaan.

Electrisch gereedschap van de kunstenaar gebruiken is niet toegestaan. Dit is om reden van aansprakelijkheid.

Bij gevorderde leerlingen die zelf thuis in hun atelier werken met hun eigen elektrisch gereedschap mag in overleg met mij hun eigen elektrisch gereedschap gebruikt worden in de les. Uiteraard voorzien van alle veiligheidsvoorschriften, zoals gehoorbescherming, stofbescherming en handschoenen.

Voor schade aan lijf en goed
Ten gevolge van een verblijf in het atelier of op het landgoed buiten de les om ben ik niet aansprakelijk. Voor ongevallen tijdens de lestijd en samenhangend met het in opdracht van mij uitoefenen van de lesstof ben ik niet aansprakelijk.

Publiciteit: gebruik foto’s en filmpjes.
Het is mogelijk dat tijdens de lessen of activiteiten foto’s worden gemaakt t.b.v. publicitaire doeleinden. In de les vraag ik dit ook nog even. Als je aangeeft hier bezwaar tegen te hebben luister ik hier natuurlijk naar. Mocht je later ontdekken dat je iets toch niet wilt zien op bijvoorbeeld het Creativiteitslab, geef het dan (liefst per mail) aan, ik verwijder het zo snel mogelijk.  Je mag ook na het aankopen van je strippenkaart direct aangeven dat je dit niet wilt. Ook liefst per mail of schriftelijk.

Nieuwsbrief
Door het aanschaffen van een strippenkaart ga je akkoord met het éénmalig toezenden van de nieuwsbrief. Je mag ook op je bestelling aangeven dat je geen nieuwsbrief wenst. Als je de eerste nieuwsbrief krijgt kun je je onderaan de nieuwsbrief ook zelf afmelden.

Bij een fietstocht over de openbare weg die door de kunstenaar is georganiseerd, is iedere deelnemer zelf verantwoordelijk. De kunstenaar is niet aansprakelijk voor ongevallen.

  • Atelier van Marijn te Kolsté
  • Creativiteitslab KVK 30282745
  • 000002483076
  • Wickenburghseweg 15,
  • 3997MT ‘t Goy